Obchodní podmínky

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozovatelem webu je www.pello.cz

Pello s.r.o.

se sídlem: 
Nad zámkem 395,
Kamenice 251 68
IČ: 015 51 981, DIČ: CZ 015 51 981

vedená u Městského soudu v Praze, v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 208273, e-mail: info@pello.cz, telefon: +420 606 413 005 či +420 604 868 482  dále jen „prodávající“.


2. ODBĚR ZBOŽÍ

Všechna práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Způsob platby:

  1. prostřednictvím smluvní přepravní společnosti dobírkou při převzetí zboží

  2. hotově při dodání zboží dodavatelem


3. DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní společností,  nejdéle však 20 dní od přijetí objednávky.  
Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude o tom zákazníka informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl při objednání.

Převzetí zboží
Zboží bude dodáno prodávajícím, společností Pello s.r.o. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Spotřebiteli bude vysvětlen způsob používání výrobku.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Zkontrolujte, zda zboží obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku.


4. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců (není-li v záručním listě stanoveno jinak) a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby, všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem.

Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

a) mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele
b) neodborné zacházení, obsluha či skladování
c) vady způsobené živelnou katastrofou
d) vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou
e) úmyslné poškození nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
f) používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
g) poškozením vnějšími vlivy nebo živly
h) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebení,
i) porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
j)  zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.
Při reklamaci je doporučeno nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího a domluvit se na postupu při reklamování zboží.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (bez udání důvodu).

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@pello.cz nebo podáním písemného sdělení na adresu dodavatele.
Při odstoupení prosíme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Všechna osobní data poskytnutá prodávajícímu jsou důvěrná a nejsou poskytována třetím osobám, pokud to není nutné k bezproblémovému doručení zboží. (tím se myslí poskytnutí adresy příslušnému dopravci).
Souhlas s uložením dat do databáze internetových stránek www.pello.cz dává kupující prodávajícímu odesláním registrace.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.